وبلاگ کارشناسی صنایع غذاییی

صفایی نداره ارسطو شدن/خوشا پر کشیدن پرستو شدن/تو که پر نداری پرستو شوی/بشین درس بخون ارسطو شوی

وظایف مسئول فنی:

-1مسئول فني بايد به صورت فعال در ساعات توليد و بسته بندي در کارخانه حضور داشته باشد و امور مربوطه را نظارت وسرپرستي نمايد در غير اينصورت پروانه اش به مدت سه ماه لغو مي گردد . در صورتيكه مسئول فني در دوره هاي آموزشي، سمينارها و گردهمايي مسئولين فني شرکت مي نمايد، لازم است موضوع با هماهنگي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه بوده و منحصرا با تعيين جانشين موسسه اجازه فعاليت دارد.

 -2ابلاغ به موقع جهت تمديد پروانه هاي ساخت به مدير عامل کارخانه و در صورت عدم اقدام وي مراتب را به اداره نظارت برمواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي دانشگاه مربوطه گزارش نمايند.

 -3مسئول فني پس از ارائه استعفانامه به صورت کتبي به کارفرما و تاييد و تحويل رونوشت به اداره نظارت دانشگاه مربوطه تا معرفي فرد واجد شرايط که نمي بايست از يك ماه بيشتر شود کماکان عهده دار مسئوليت فني موسسه مورد نظر مي باشد.

 -4با توجه به آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون، مسئولين فني بايد داراي يكسال سابقه کار و تجربه در يكي از موسسات علمي يا تحقيقاتي و يا صنعتي يا آزمايشگاهي در رشته مربوطه باشد و در غير اينصورت تعهد نمايد که ضمن انجام کار دوره يكساله تعليماتي را که به اين منظور از طرف وزارت بهداشت دائر خواهد شد با موافقت بگذراند.

 -5کنترل بهداشتي وکيفي کليه بخشهايي مرتبط با توليد شامل : سالن توليد، انبار محصول نهايي که با مسئوليت سرپرستان هر قسمت انجام وظيفه مي نمايند همچنين کنترل بهداشتي کارگران ودستگاههاي توليد.

-6 آئين نامه اجرايي ماده هفت قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي صراحت دارد که مسئولين فني مي بايست:

الف: در موقع ساختن و ترکيب مواد مورد نظر شخصا حضور داشته وامور مربوطه را نظارت و سرپرستي نمايد.

ب: از هر گونه تغيير اساسي که در شرايط تاسيس و بهره برداري کارخانه يا کارگاه حاصل مي شود وزارت بهداشت را مطلع نمايد.

پ: نظارت فني وبهداشتي خود را کتبا به کارفرما گزارش دهد و کارفرما موظف به انجام نظر فني و بهداشتي مذکور مي باشد در غير اينصورت مسئول فني جريان امر را به اداره نظارت برمواد غذایيي و بهداشتي دانشگاه مربوطه اطلاع مي دهد تا رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ شود.

-7 ماده 9 آئين نامه اجرايي فوق الذکر اعلام مي داردکه مسئولين فني حق واگذاري پروانه مسوليت فني خودرا به شخص ديگري ندارد و در صورت بيماري يا مسافرت و غيبت اوکارفرما موظف است به جاي مشاراليه يك نفر واجد شرايط را به وزارت بهداشت(دانشگاه علوم پزشكي مربوطه) معرفي نمايد.

-8 پروانه بهره برداري ومسئوليت فني متخلفين از اين آئين نامه (آئين نامه ماده 7 قانون مواد خوراکي وآشاميدني ) (جز در مورد بند الف ماده 8 که حكم خاصي دارد ) براي بار اول به مدت يك ماه ودر صورت تكرار به مدت سه ماه لغو خواهد شد در صورت لغو پروانه مسئول فني کارفرما موظف است فورا مسئول فني ديگري معرفي نمايد (ماده 11) آئين نامه ماده 7

-9 قانون تعزيرات مواد خوردني و بهداشتي مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مجازات متخلفين در صورت عدم حضور مسئول فني در زمان توليد و بسته بندي:

مرتبه اول: تعطيل توليد تا حضور مسئول فني واخطارکتبي با درج در پرونده

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اولضبط کالاي توليدي به نفع دولت

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اولجريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال

مرتبه چهارم: تعطيل واحد توليدي تا يكسال

-10 ماده 32 قانون تعزيرات، حضور مسئول فني در کليه مراحل توليد الزامي بوده ومسئول فني بايد نظارت دائم در امر توليد داشته باشد.

تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

مرتبه اول: اخطار کتبي ودرج در پرونده مسئول فني

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال

مرتبه سوم: جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال

مرتبه چهارم: تعليق پروانه مسئول فني تا شش ماه

-11 تاييديه بهداشتي وکيفي و صدور مجوز ورود مواد اوليه به کارخانه و مجوز خروج محصول نهايي ازکارخانه توسط مسئول فني انجام مي گردد.

-12 آزمايشگاه کنترل بهداشتي وکيفي کارخانه زير نظر مسئول فني انجام وظيفه مي نمايد.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مرداد ۱۳۸۹ساعت 13:42  توسط مژگان محسنی پور  |